เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Ugocorp (ต่อไปจะเรียกว่าเว็บไซต์ของเรา) และการใช้ข้อมูล เว็บไซต์ของเราปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อที่จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1.คำจำกัดความของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของเรา หมายถึง “ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา เช่น ชื่อ, หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address), อีเมล เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่บุคคลที่สามสามารถระบุถึงบุคคลที่เข้าข่ายได้” (รวมถึงข้อมูลที่สามารถระบุได้จากการนำไปประกอบกับข้อมูลอื่น แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถระบุตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ก็ตาม)

2.การได้รับข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์ของเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาอย่างถูกต้องโดยผ่านวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมาย ในลักษณะที่ผู้ใช้งานเป็นผู้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นในการลงทะเบียนสมาชิกลงในเว็บไซต์ของเราด้วยตนเอง

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้
3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง
– เมื่อท่านสมัครสมาชิก โดยการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในแบบฟอร์ม ไม่ว่าในรูปแบบเอกสาร ผ่านเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ หรือทางช่องทางใด ๆ
– เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าและบริการ
– เมื่อท่านกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม
– เมื่อท่านติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูลสินค้าและบริการของเรา
– เมื่อท่านเลือกรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากเรา
3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ
– เมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน
– ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่น ข้อมูลอุปกรณ์ที่เข้าใช้งานบริการ (IP Address & MAC Address)
3.3 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา เช่น การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับเรา เพื่อประโยชน์ในการนำเสนอ หรือให้บริการแก่ท่านและการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ทาง Ugocorp สามารถแสดงชิ้นงาน เนื้อหา ดีไซน์ กราฟิก รูปภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่อัปโหลดหรือกระทำการใดๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือ Social Media เผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางต่างๆ ของ Ugocorp ได้

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต่อบุคคลภายนอก
โดยหลักการแล้ว เว็บไซต์ของเราจะไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลที่สาม โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น กรณีที่ผู้ใช้งานมีการยินยอมล่วงหน้าที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของผู้ใช้งาน

6. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ไว้เท่าที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเว็บไซต์เท่าที่จำเป็น ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

7. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
เว็บไซต์ของเราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และผู้ใช้งานจะต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ท้ายประกาศ

8.รายละเอียดการติดต่อ
หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของเรา กรุณาติดต่อได้ที่

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อูโก จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 999/2 หมู่6 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Email : [email protected]
Website : www.ugocorp.com
Tel. : 02-385-1101-5