03/06/2022

รับเสด็จกรมสมเด็จพระเทพฯ ประทับบนรถชมวิวไฟฟ้า GRANDE® ณ อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงเสด็จเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จ.สระแก้ว

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงประทับบนรถชมวิวไฟฟ้า GRANDE® S14 เพื่อชมอุทยานฯ
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565